Home

Consiliul de administratie atributii

(1) Consiliul de administraţie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează: a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ, Atribuţiile Consiliului de Administraţie Ca organ de conducere al unităţii de învăţământ, Consiliul de Administraţie are atribuţii, în conformitate cu prevederile Legea nr. 1 din 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele domenii

Consiliul de administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii. Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura ATRIBUȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015 NUMĂR CURENT MEMBRII CA ATRIBUȚII 1. Prof. Popescu Adriana director - presedintele Consiliului de Administratie - coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si a întregului personal - răspunde de gospodarirea bazei tehnico-materiale a scoli Atributiile membrilor consiliului de administratie; Oferta educationala. Lista dirigintilor; Componenta comisiilor metodice; Cadre didactice; Baza materiala; Calitate in educatie. Raport de evaluare; Fisa de evaluare a cadrelor didactice; Graficul unic de monitorizare si control; Plan managerial; Tematica sedintelor Comisiliului de Administratie si Profesora

 1. istratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare
 2. istraţie este întocmit în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi, a normelor metodologice aprobate prin HG nr.722/2016. I. Reglementări legale şi recomandări de bune practice in baza prevederilor OUG 109/201
 3. istrație este un organ de supraveghere și control în cadrul unei companii sau organizații. Într-o organizație cu membri cu drept de vot, consiliul de ad
 4. istraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. P. convoacă consiliul de ad
 5. CA are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: i) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; ii) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare; iii) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; iv) supravegherea activităţii directorilor; v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi.
 6. istratie: propune Senatului universitar strategii ale Universităţii pe termen lung şi mediu, precum şi politici pe domenii de interes ale Universităţii; stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional; aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual

Atributiile Consiliului de administratie Scoala

OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 Capitolul IV - Atributiile consiliului de administratie Art. 15 (1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii: a) aproba tematica si graficul sedintelor; b) aproba ordinea de zi a sedintelor; c) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si proceduri de lucru CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Rolul Consiliului de Administratie este acela de a asigura conducerea antreprenorialä a societätii, într-un cadru de mecanisme prudente eficiente de control, care faciliteazä evaluarea gestionarea riscurilor secretariat al Consillului de Administratie Art. 12 Secretariatul Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii: 1. asigurarea evidentei şi păstrarii documentelor şi a corespondentei primite si emise de Consiliul de Administratie; 2. urmărirea respectarii termenelor de intocmire şi prezentare a materialelor solicitate de SARCINILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE -îndeplineste atributii stabilite prin regulament si metodologie elaborate de MECT: • Art 16-24 ROFUÎP • Fisa postului -raspunde de buna functionare a activitatii din scoala ( grafic de practica la liceu, SPP, postliceala si.

Consiliul de administratie - e-juridic

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE. Consiliul de administratie are urmatoarele competente si atributii principale: Aplica hotararile Senatului si adopta hotarari sau masuri care se impun pentru indeplinirea hotararilor Senatului (1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii: a) aproba tematica si graficul sedintelor; b) aproba ordinea de zi a sedintelor; c) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si proceduri de lucru

In ceea ce priveste atributiile Consiliului de administratie, a fost introdus amendamentul potrivit caruia orice hotarare de ordin strategic care vizeaza procedurile de ocupare a posturilor, a functiilor de conducere, acordarea gradatiei de merit, restrangerea de activitate, aplicarea de sanctiuni, este luata prin vot secret 4.1 Consiliul de administratie 4.2 Managerul spitalului 4.3 Comitetul director 4.4 Consiliul medical 4.5 Consiliul etic 12.5 Atributii Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala 12.6 Atributii Comp.de Management al Calitatii Serviciilor Medicale 12.7 Atributii Comp.de Securitatea Muncii ,PSI Atributii: Avizarea proiectului statutului propriu elaborat ibaza statutului - cadru; Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate; Aprobarea rapoartelor de gestiune trimestriale si anuale, prezentate de Presedinte-Director General; Aprobarea strategiei de. (22) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie, rezultand din legislatia in vigoare si din contractele colective de munca aplicabile; (23) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant, conform legii In cazul în care consiliul de administratie deleagä atributiile de conducere a societätii (unuia sau) mai multor directori, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general (art. 143- alin. 4 prima teza)

Atributiile membrilor consiliului de administrati

Articolul 142 Competentele de baza ale consiliului de

Liceul Tehnologic Mecanic

Consiliu de administrație - Wikipedi

Consiliul de Administratie are atributii si competente privind supravegherea, coordonarea si administrarea activitatii societatii in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, legislatia aplicabila si hotararile Adunarii Generale. Sub conditia respectarii restrictiilor stabilite prin Actului Constitutiv si a celor impuse de lege,. Consiliul de Administrație. Rolul si atributiile consiliului de administratie al unitatii de invatamant: are rol de decizie în domeniul organizatoric si administrativ. asigura respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educatiei Naționale şi ale deciziilor inspectorului şcolar general. Capitolul IV. Atributiile Consiliului de administratie Art. 15. - (1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii: a) aproba tematica si graficul sedintelor; b) aproba ordinea de zi a sedintelor; c) stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administratie si proceduri de lucru Forma contract de administratie urmare AGOA 28.11.2017 Forma Act Aditional nr. 1 la Contractul de Administratie AGOA 05.03.2018 Forma Act Aditional nr. 2 la Contractul de Administratie AGOA 05.03.2018 Forma contract de administratie urmare numirii administrator AGOA 05.03.2018 Forma Act Aditional nr. 1 urmare numirii administrator AGOA 05.03.201

Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică de stat cât și cele particulare sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. Vom prezenta modul cum trei acte normative de bază pentru educație reglementează constituirea, organizarea și rolul consiliilor de administraţie al unităţilor de învăţământ (2) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de consiliul local, prin hotărâre, la iniţiativa primarului sau a oricărui consilier. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), d) şi i) hotărârea consiliului local poate fi atacată de consilier la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la. CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ. Str. Victoriei, Nr. 132-134 Târgu Jiu, Gorj Tel. 0253-240888 e-mail: ccdgorj@hotmail.com > Home ∼ ROF al Consiliului de Administratie DECIZIE pentru numirea Consiliului de Administraţie Profesor Moraru Dumitru, director al Şcolii Gimnaziale Miron Costin Suceava, judeţul Suceava, numit prin decizia nr. 1592 / 21.12.2016 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava în temeiul: - art. 97, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele: a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale; b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aproba REGULAMENT INTERN AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este o societate comerciala romana, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8540/1997 si cod unic de inregistrare 10042631, organizata sub forma legala de societate comerciala deschisa pe actiuni, avand un sistem unitar de. consiliului de administratie3. Conform prevederilor Actului constitutiv al SIF Moldova SA Statut , art.7 (17) - Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori. Consiliul de Administratie ales de AGOA din 23.04.2005, in prima sa sedinta extraordinara di

Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania Tel: +40-(0)256-592170 Fax: +40-(0)256-592312 Email: carmen.babaita@e-uvt.r Extras din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ. ART. 129 Atributiile consiliului local (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgentä Bräila are urmätoarele atributii: Aprobä proiectul Planului strategic propunerile de modificare sau completare ale acestuia; Avizeazä Bugetul de venituri cheltuieli al spitalului, precum situatiile financiare trimestriale Consiliul profesoral Art.27. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ Art. 15 - Structura si atributii. 15.1. Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie compus din 5 (cinci) membri - persoane fizice sau juridice, cetateni romani sau straini in orice proportie. Consiliul de administratie al societatii este compus din persoanele numite administrator

Secretariatul Consiliului de administratie Secretariatul Consiliului de administratie este asigurat de un secretar numit de membrii Consiliului de administratie printr-o Hotarare de numire. Atributiile secretarului Consiliului de administratie sunt urmatoarele: Va intocmi procesele-verbale ale sedintelor Consiliului de administratie si al Atributiile p rimarului. Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, el asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local Atributiile consiliului local. (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale. a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum. Consilierii judeţeni clujeni au votat joi un proiect care prevede alegerea consilierului judeţean PNL Mihai Seplecan în funcţia de vicepreşedinte. Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi favorabile din cele 35 care ar fi putut fi exprimate, însă cei opt reprezentanţi ai Partidului Social Democrat (PSD) părăsiseră şedinţa la momentul votului, iar cei cinci ai [ Art. 36. - (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al.

PERIANU RADU-VALERIU - membru Consiliul de Administratie al Societatii Smart - S.A. (mandat provizoriu) 25.06.2021. 25.10.2021 Executiv. Incepere mandat. Incetare mandat. 1: Director General. BOLINTINEANU GHEORGHE (mandat provizoriu) 28.06.2021. 28.10.2021. 2: Director General Adjunct (cu atributii) ŞTEFAN VIRGIL - - 3: Director. a determinat aparitia institutiei delegarii de atributii de conducere catre directori. In viziune corporatista, puterea de reprezentare nu mai constituie o competenta de baza a administratorilor, consiliul de administratie transformandu-se intr-un organ de supraveghere a modului cum este condusa societatea. In acelasi timp, atributia de Atributiile Consiliului Judetean Arges. (1) Consiliul judetean, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale constituita la nivel judetean, indeplineste urmatoarele atributii principale: a) alege din randul consilierilor un presedinte si 2 vicepresedinti; b) aproba, la propunerea presedintelui, regulamentul de organizare si. Aprobarea programelor de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv a masurilor de executare silite potrivit prevederilor legale in vigoare; Avizarea strategiei de promovare a imaginii casei de asigurari de sanatate; Exercitarea altor atributii prevazute de lege

Consiliul de Administratie are in secundar si unele atributii care pot fi delegate directorului general. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate ş Activitatea Consiliului de Administratie in 2016 Consiliul de administratie se intruneste in sedinta ori de cate ori este necesar, cel putin odata la trei luni, in baza convocatorului care precizeaza: data, locul si proiectul ordinii de zi. Deliberarile sedintei sunt consemnate intr-un proces verbal care cuprinde numel

Istvan Demeter are datorii de 165

Preşedinte al consiliului de administraţie Dictionar

Consiliul de Administratie al ASE este structura universitara care asigura conducerea operativa a universitatii si aplica deciziile Senatului universitar. CA isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale Cartei Academiei de Studii Economice din Bucuresti si cu propriile reglementari interne Consiliul de administratie: 1. Ministerul Sanatatii prin DSP Neamt: ec. Oprea Constantin Director executiv adjunct economic- DSP Neamt: Membru: 2. Ministerul Sanatatii prin DSP Neamt: dr. Pipirigeanu Adelina Roxana Catalina- Șef Compartiment De Supraveghere Epidemiologica Si Control Boli Transmisibile - DSP Neamt: Membru: 3. Consiliul Local al. (e) aprobarea operatiunilor de incasari si plati in limitele stabilite prin hotarare a Consiliului de Administratie. Pe langa atributiile delegate de catre Consiliul de Administratie, Directorul General are urmatoarele atributii principale: (a) elaboreaza strategia si programul anual de activitate ale societatii, proiectul bugetului de (1) Consiliul de administratie este format din 3 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit, (2) Consiliul de administratie este condus de un presedinte, sau în absenta acestuia de vicepre9edinte sau un alt membru, desemnat prin vot dintre membrii consiliului

Consiliu de administraţie al societăţii pe acţiuni

Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: (a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic; (b) analizeaza si dezbate raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de invatamant; (c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administratie care provin din randurile personalului didactic Atributiile consiliului local. (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii

Consiliul de Administratie numeste Directorul General al societatii, stabilind atributiile acestuia si limitele mandatului, fixeaza retributia acestuia si aproba contractul de management II. ORGANIZARE SI ATRIBUTII . Art. 2 (1) Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor. Membrii CA incheie cu Societatea un contract de mandat aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109. Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza din randul membrilor sai sau din functionarii societatii un secretar. Art.15. Secretarul Consiliului de Administratie isi desfasoara activitatea in spiritul Legii 31/90 republicata cu modificarile ulterioare, a deciziilor Consiliului de Administratie si are urmatoarele atributii: 1 Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotariri cu majoritatea membrilor ce-l compun. In caz de divergenta intre presedinte si majoritatea membrilor consiliului de administratie, problema asupra careia nu s-a realizat un acord este supusa ministrului finantelor

Atribuții - UC

extrase din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ ART. 129 Atribuţiile consiliului local (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local. Consiliului de Administratie, precum si transmiterea acestora cätre structura responsabilä pentru postarea pe site-ul Casei de Asiguräri de Sänätate, precum si cätre Agentia Nationalä de Integritate, conform legii; Pregäteste materialele pentru sedintele Consiliului de Administratie potrivit ordinii de zi stabilite Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale. Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii Art. 10 Documentele Consiliului de Administra ţie pot fi consultate de membrii Consiliului de Administra ţie în cadrul secretariatului acestuia. CAP. VI COMPONENTA SI ATRIBUTIILE SECRETARIATULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Art. 11 (1) Secretariatul Consiliului de Administra ţie se organizeaz ă în baz

OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea ..

 1. istratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome. (2) Consiliul de ad
 2. istratie care pot face obiectul delegarii dar care nu au putut fi delegate sub conditia ratificarii lor in cel mult 90 zile calendaristice; 4.1.20. alte atributii stabilite de catre consiliul de ad
 3. istraţie aplică hotărârile strategice ale Senatului universitar. Liderii sindicatelor din Universitate legal constituite, sunt invitaţi de către rector să participe la şedinţele Consiliului de ad
 4. Atribuţiile primarului. Atributiile Primarului. atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului. primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului

Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de

secretariat al Consiliului de Administratie Secretariatul Consiliului de Administratie are următoarele atributii: l. Asigură evidența și păstrarea documentelor și a corespondenței primite și emise de Consiliul de Administrație; 2. Urmărește respectarea termenelor de întocmire și prezentarea materiałęlor solicitate de Membrii Consiliului de Administratie îsi asumä întreaga responsabilitate, în fata legii, pentru hotärârile luate. Hotärârile adoptate în Consiliul de Administratie trebuie sä fie în concordantä cu prevederile legale. Art. 16 Hotärârile Consiliului de Administratie sunt obligatorii pentru tot personalul institutiei Atribuţiile Consiliului Local conform art. 57 din OUG 57/2019 republicată Art. 36. - (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii

Atribuții - Comuna Sad

 1. istratiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii
 2. istratie al CAS Vaslui , denumit în continuare CA al CAS Vaslui, are urmatoarele atributii: Aproba proiectul statutului propriu elaborat în baza statutului - cadru
 3. istratiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: a) atributii
Caiet de practica administratie publica - ProiecteInvitatie Comitetul de Parinti din CNRV | CNRVIn atentia domnului primar interimar// Noi v-am invitatGALERIE FOTO – COMUNA DOBRINPrimaria Horgesti | Galerie