Home

Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate

REGULAMENT INTERN PROPRIU AL - Inspectia Munci

CAPITOLUL VI - Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate. Reguli referitoare la procedura disciplinară. CAPITOLUL VII - Criteriile şi procedurile de evaluare profesional ă a salariaţilor 1 Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor; d) procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților; e. Potrivit Codului Muncii, regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii: a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii..

Codul Muncii Adnotat - Titlul XI - Răspunderea juridic

Capitolul IV. Reguli privind salarizarea Capitolul V. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate Sectiunea I. - Reguli obligatorii la angajare Sectiunea II. - Reguli obligatorii pe durata executarii contractului individual de munca Sectiunea III. - Reguli obligatorii la incetarea contractului individual de munca Capitolul VI VII. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; VIII.Abaterile disciplinare şi sanc ţiunile aplicabile; IX. Reguli referitoare la procedura disciplinar ă; X. Criteriile şi procedurile de evaluare profesional ă a salaria ţilor; XI. Modalit ăţile de aplicare a altor dispozi ţii legale sau contractuale specifice. Art. 5. individuale ale salariatilor, regulile concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice. Art. 2 Prezentul Regulament Intern este emis cu respectarea principiulu CAPITOLUL VI Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 31 CAPITOLULVII Reguli privind protecția, igiena și securitatea în munca în cadrul unității 4

Codul Muncii Adnotat - Art

e. reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f. abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; g. reguli referitoare la procedura disciplinară; h. modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; i. criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. Art. 2. La redactarea. Art. 31. - (1) Angajatorul are obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 25 2. Organizarea timpului de muncă 27 CAP. VI 3. Timpul de odihnă și alte concedii 28 4. Salarizarea 33 5. Reguli de pătrundere în spaţiul şcolii 34 1. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile 36 CAP. VII 2. Răspunderea disciplinară și materială a personalulu - reguli concrete privind disciplina în unitate; - abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; - reguli referitoare la procedura disciplinară; - modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. Art. 2. - Prezentul Regulament Intern este întocmit în conformitate cu actel

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. Art. 243 (2) Salariaţii detaşaţi sunt obligaţi să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea care i-a detaşat şi regulile de disciplină specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe timpul detaşării. Art. 3. - (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe

În conformitate cu art. 5 din Codul Muncii, în unitatea noastră se respectă următoarele prevederi: (3) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. (4) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, regulile referitoare la procedura disciplinară, modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sa -reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; -abaterile disciplinare si sancţiunile aplicabile;-reguli referitoare la procedura disciplinara; -modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. Art.2. Regulamentul Intern este întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare: Legea nr. 53 din. Regulament Intern, întocmit în conformitate cu dispozitiile prevazute in Codul Muncii, Contractul Colectiv de Munca si alte acte normative in vigoare. 3.1. Prezentul regulament include: dispozitii generale; drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor; reguli concrete privind disciplina muncii in unitate

stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protectia , igiena si securitatea in munca, drepturile si obligatiile angajatorului si a salariatilor, procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale, salariatilor,regulile concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare s Titlul VII Disciplina muncii în unitate.....28 3 apitolul 1 Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate Aceste reguli au în vedere etica, deontologia și buna comportare a salariaților în cadrul sau în afara unității angajatorului, față de ceilalți salariați sau terțe persoane CAPITOLUL IV. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate CAPITOLUL V. Reguli privind igiena şi securitatea şi sănătatea în muncă, CAPITOLUL VI. Reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor; CAPITOLUL VII. Regimul de acces în spital; CAPITOLUL VIII. Drepturile şi obligaţiile pacienţilor; CAPITOLUL IX Se poate observa că, deși nu avem o limitare în ceea ce privește dreptul angajatorului de a stabili regulile concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, Codul muncii stabilește indirect o legătură de cauzalitate între aceste trei elemente obligatorii ale regulamentului intern. 3

5. reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 6. abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 7. reguli referitoare la procedura disciplinară; 8. modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 9. criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. Art.3. (1) Regulamentul.

reguli concrete privind disciplina muncii in unitate Yes

5) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 6) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile; 7) reguli referitoare la procedura disciplinară; 8) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice; 9) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; reguli referitoare la procedura disciplinară; modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 25.De cand produce efecte regulamentul. procedurii elaborate în acest sens. V. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate Art.8(1) Profesorul de serviciu își desfășoară activitatea conform atribuțiilor prevăzute în fișa postului, elaborată și asumată, prin semnătură, la începutul anului școlar cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, reguli concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinară, modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice, in conformitate cu Lege nr. 53/2003 cu.

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor Art TITLUL III - Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate şi de a respecta secretul de serviciu. • datoria acestora de a respecta prevederile cuprinse în lege, Regulament intern, Contract colectiv de muncă aplicabil şi cele din contractul individual de muncă.. capitolul v. reguli concrete privind disciplina muncii În unitate capitolul vi. circuitul documentelor capitolul vii. timpul de munca si timpul de odihna capitolul viii. reguli privind protecŢia, igiena Şi securitatea În muncĂ, precum Şi prevenirea Şi stingerea incendiilor capitolul ix

Regulamentul intern: Prevederi & Rol - Termene

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară; h) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor; i) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice Cap.III. Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate.6 3.1. Timpul de munca.6 3.2. Timpul de odihna.8 Cap.IV. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile.12 Cap.V. Reguli referitoare la procedura disciplinara.14 Cap.VI. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca.16 Cap.VII. Reguli privind respectarea principiului. Sfântul Sava a regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariatilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sanctiunil regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile și a modalităților de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice; cu respectarea principiului nediscriminării și al înlăturări - Obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; TITLUL III Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate Capitolul I. Timpul de muncă Art. 7. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl folosește pentru îndeplinirea sar-cinilor de muncă. Art. 8

TITLUL III Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate Capitolul I Timpul de muncă Art. 13 Timpul de munca in unitate se organizează și desfășoara conform Regulamentului MS nr.870/01.07.2004, modificat, privind timpul de munca si efectuarea garzilor in unitatile sanitare c salariatilor, regulile concrete privind disciplina muncii în Universitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitätilor de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice; cu respectarea principiului nediscriminärii si al înläturärii oricärei forme de încalcare a dernnitätii, cu în temeiu privind disciplina muncii în unitate, răspunderea juridică a salariaţilor şi a angajatorului şi modalităţile de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice. (3) Prezentul regulament este elaborat cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului muncii prevăzute în titlul 1, cap c) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; d) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile; e) reguli referitoare la procedura disciplinară; f) procedura de soluționare a cererilor și reclamațiilor individuale ale salariaților; g) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților RI se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz, şi cuprinde câteva dispoziţii obligatorii, printre care: reguli concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă.

(DEMO PDF) Regulament intern: model si documente conex

 1. -reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;-abaterile disciplinare si sancţiunile aplicabile;-reguli referitoare la procedura disciplinara;-modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. Art.2. Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, în
 2. ării şi al înl ătur ării oric ărei forme de înc ălcare a demnit ăţ ii
 3. Ării Și al ÎnlĂturĂrii oricarei forme de ÎncĂlcare a demnitĂȚii ; v capitolul iv. drepturile Și obligaȚiile angajatorului Și ale salariaȚilor; v capitolul v. reguli concrete privind disciplina muncii În unitate ; v capitolul vi. reguli referitoare la procedura disciplinarĂ
 4. privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, răspunderea juridică

Regulament intern - caminmures

 1. Prezentul Regulament intern concretizează regulile privind protecția, igiena și securitatea în muncă, drepturile și obligatiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare ș
 2. In plus, avand in vedere ca munca la domiciliu si telemunca vin cu obligatii si drepturi specifice in sarcina partilor, salariat/angajator, apreciem ca posibilitatea desfasurarii activitatii in acest mod la nivelul unitatii angajatoare si conditiile in care se realizeaza trebuie sa faca obiectul Regulamentului Intern (a se vedea art. 4 din Legea nr. 81/2018, cu modificarile si completarile.
 3. normele privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate
 4. CAPITOLUL V Reguli privind disciplina muncii în unitate..16 CAPITOLUL VI Codul de conduită al elevilor..20 CAPITOLUL VII Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare
 5. disciplina muncii, recompensele ce pot fi acordate, modul de aplicare a sanctiunilor disciplinare, precum si persoanele care au dreptul de a le aplica. Art. 3 Disciplina la locul de munca reprezinta sistemul de norme care reglementeaza comportarea salariatiilor in procesul de munca, adica in esenta totalitatea obligatiilor asumate pri
 6. arii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii
 7. -reguli concrete privind disciplina muncii în unitate-abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile - reguli referitoare la procedura disciplinară - modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice-criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților 7

e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinara; h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice; i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice; i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților. Art. 243

Regulamentul Intern si obligativitatea actualizarii

reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile; reguli referitoare la procedura disciplinară; modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice; criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților - Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; TITLUL III - Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate Cap.I. Timpul de muncă Art.7. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. Art.8. Durata normală a muncii pentru. VI. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate VII. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile VIII. Reguli referitoare la procedura disciplinară IX. Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor X. Dispoziţii finale PARTEA A II-A conţine Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu al Școli concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinară, modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice, in conformitate cu Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), republicata, modificările s concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinară, modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sa

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinara h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractual specifice. Art.6 Orice salariat interesat poate sesiza conducerea şcolii cu privire la dispoziţiil

Regulamentul intern al angajatorilor

reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; reguli referitoare la procedura disciplinara; modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice; criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. Art. 24 e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinara; h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice; i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor. 4. Regulamentul intern trebuie adus. TITLUL III. REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE Capitolul I. Timpul de muncă Capitolul II. Concediile Capitolul III. Salarizarea Capitolul IV. Organizarea muncii TITLUL IV. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA TITLUL V. REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA, SANATATEA ȘI SECURITATEA IN MUNC

Regulamentul intern si importanta acestuia Grecu si

 1. ării Cap. 5 Circuitul actelor şi documentelor în instituţie Cap. 6 Timpul de lucru şi timpul de odihnă Cap. 7 Salariul şi recompensele Cap. 8 Sancţiuni disciplinar
 2. a Legii organizării și disciplinei muncii în unitățile de stat, Revista Română de drept, nr. 7/1976, p. 32. Art. 247 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii. L. Pop, Teoria generală a obligațiilor, Ed.
 3. În scopul stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile și obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate
 4. f) Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. TITLUL III Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate Capitolul I Timpul de muncă Art. 9. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. Art. 10

10 aspecte privind disciplina muncii și aplicarea

reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii conducerea unităţii, drepturile şi obligaţiile acesteia şi cele ale salariaţilor reguli concrete privind disciplina muncii în unitate abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile reguli referitoare la procedura disciplinar -reguli concrete privind disciplina muncii in unitate; -abaterile disciplinare si sancţiunile aplicabile; -reguli referitoare la procedura disciplinara; -modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. Art.2. Regulamentul Intern este întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare

Clauze obligatorii conţinute de Regulamentul Intern

Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţi 5.Reguli privind asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 6.Soluţionarea cererilor/reclamaţiilor angajaţilor 7.Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 8.Programarea timpului de lucru în unitate 9.Salarizare. Recompense 10. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabil reguli concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinară, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în Aprobat în Consiliul de Administrație din 09.10.2020. REGULAMENT INTERN . ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 SFÂNTA MARIA TIMIȘOARA. CAPITOLUL VI Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate. CAPITOLUL VII Reguli privind e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancțiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice; criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariațilo

55 de intrebari si raspunsuri din salarizare - varianta

 1. - regulile privind protecția, igiena și securitatea și sănătatea în muncă, în cadrul unității; - regulile concrete privind disciplina muncii în unitate; - abaterile și sancțiunile disciplinare; - reguli referitoare la procedura disciplinară; - procedura soluționării cererilor și reclamațiilor individuale ale salariaților
 2. arii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii; c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor; d) procedura de.
 3. ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, răspunderea juridică a salariaţilor şi a angajatorului şi modalităţile de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice. (3) Prezentul regulament este elaborat cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului muncii prevăzute în titlul 1.
 4. procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si modalitatile de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice. Art. 2
 5. e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitatea de învățământ; f) reguli referitoare la procedura disciplinară; g) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; h) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a angajaților. (2) Prevederilor obligatorii, din Legea nr. 53/2003 — Codul.
 6. salariatilor, regulile concrete privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice. Art. 2 Prezentul Regulament Intern este emis cu respectarea principiulu

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancțiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice; i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaților - reguli concrete privind disciplina în unitate; - abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; - reguli referitoare la procedura disciplinară; - modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice. Art. 2. - Prezentul Regulament Intern este întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare: Legea nr. cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile și a modalităților de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice, cu respectarea principiului nediscriminării și a a muncii, în interesul general. Art.2. Nerealizarea acesteia constituie abatere de la regulile de disciplină în muncă şi se sancţionează disciplinar sau administrativ, iar când faptele constituie infracţiune, se sancţionează conform Codului Penal. Art.3. Regulile privind organizarea şi disciplina muncii în cadrul societăţi M.C.C. HOLDING INVEST S.A. REGULAMENT INTERN Ediţia 1/Revizia 1 4 (2) Salariaţii detaşaţi sunt obligaţi să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea care i-a detaşat şi regulile de disciplină specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe timpul detaşării